ປວັດສາດລາວ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 63

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 63 ໃນມື້ນີ້ ຈະໄດ້ ເວົ້າເຖິງ ເຣື້ອງ ກອງທັພໄທ ແຍກອອກ ເປັນທັພຍ່ອຍ ເພື່ອບຸກໂຈມຕີ ທັພຫລວງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າອະນຸ (ຕໍ່)

ເຕັມຫນ້າ