ສັນຍາລັກຂອງ ຂະແມ ຄຣົມ

ຊົນເຜົ່າຂະແມ ຄຣົມ ຕ້ອງການ ດິນຄືນ

ຊົນເຜົ່າ ຂະແມ ຄຣົມ ຮຽກຮ້ອງ ເອົາດິນຄືນ ທີ່ ວຽດນາມ ຍຶດໄປ ໃນສມັຍ ຝຣັ່ງ ປົກຄອງ ເຖິງ ປັດຈຸບັນ ກໍເປັນເວລາ 70 ປີແລ້ວ ... ແລະ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງການ ເອກກະຣາດ ຈາກ ວຽດນາມ.

ເຕັມຫນ້າ