ຍານາງ ອາລັນ ຂຸນນະເສນ ຜູ້ສ້າງຕັ້ງບໍຣິສັດ ບໍຣິການການອົບຮົມ ການພັທນາຕົນເອງ ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ໃຫ້ວັຍໜຸ່ມ.

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 08/25/19 (ຕໍ່)

ການເຂົ້າເຖິງ ການບໍຣິການ ແລະ ການດູແລ ແມ່ຫຼັງເກີດ ຫຼື ການດູແລ ໄລຍະເກີດລູກ ເປັນສິ່ງທີ່ ຍັງຕ້ອງ ໄດ້ປັບປຸງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕຣາ ການເສັຽຊີວິດ ຂອງ ແມ່ແລະເດັກ ໃນລາວ. (ຕໍ່ຈາກສັປດາທີ່ແລ້ວ)

ເຕັມຫນ້າ